Паоловния

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ

Температура
Пауловнията (Paulownia) вирее до 2000 м надморска височина като растежът започва през пролетта, когато температурата на почвата достигне 15-16оC. Интензивното отглеждане на Пауловния е оптимално до надморска височина от 700-800м като температурите, при които се наблюдава максимален прираст са в диапазона 24-33оC.
 
Почви
Пауловнията е високоадаптивна култура и се развива добре на разнообразни почви. Най-подходящи и предпочитани за отглеждане на Пауловния са леките, аерирани и песъчливи почви, с или без наклон. Оптимално е развитието й при дълбоки и добре дренирани почви с рН от 5.0 до 8.9.
Неподходящи са глинестите, скалисти (каменисти), подзолни и заблатени почви. Почви, които съдържат глина над 25% и са с порьозност под 50%, не са подходящи за отглеждане на Пауловния. Пауловния не толерира засоленост на почвата над 1%.
Младите фиданки от Пауловния се развиват добре, когато дълбочината на почвата е 1.5-2 метра.
 
Валежи
Почвената и въздушната влажност са от съществено значение при отглеждането на Пауловния. Напояване е необходимо, ако количеството на валежите през първия вегетационен период е по-малко от 100 мм на месец. За сравнение – 10 мм валеж доставя 10 литра вода. Напояване е необходимо и в следващите години, ако месечните валежи паднат под 50 мм. Недостатъчното количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението. За оптималното нарастване на фиданките от Пауловния е особено важно през летните месеци младите фиданки да бъдат поливани с около 20 л вода на седмица средно на всяко растения. Количеството е добре да бъде разделяно на две поливки седмично и през равни интервали чрез капково напояване. Изграждането на капково напояване е препоръчителната технология за напояване при създаване на плантация за стопанско отглеждане на Пауловния.
 
Вятър
Препоръчва се плантациите да се установяват на места със скорост на вятъра не повече от 28 км/ч. При наличие на по-силни ветрове е необходимо в мястото на засаждане младите растения да бъдат привързани за колчета, които да им осигурят стабилност до формиране на здраво вдървесинено стебло. Не се препоръчва отглеждането на Пауловния в области със силен вятър, скоростта на вятъра, в които превишава 45 км/ч.